Vbox中无法共享粘贴板

貌似是因为这个版本太旧了,更新了就正常了

1
sudo apt install virtualbox-guest-x11 
1
VBoxClient-all 

Vbox中无法共享粘贴板
https://2333.world/_posts/2020_02_24/vbox中无法共享粘贴板/
作者
Yuban10703
发布于
2020年2月24日
许可协议